สรุปผลประเมิน กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ153,680.81360,114.00-134.3 %ไม่ผ่าน2,211.99842.4461.9 %ผ่าน
รวม 153,681 360,114 -134.33 % ไม่ผ่าน 2,212 842 61.91 % ผ่าน