สรุปผลประเมิน กองบัญชาการกองทัพไทย เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กองบัญชาการกองทัพไทย 710,795.38526,353.0025.9 %ผ่าน33,519.4125,313.3524.5 %ผ่าน
กรมการสื่อสารทหาร431,240.00356,299.0017.4 %ไม่ผ่าน28,086.2619,966.9928.9 %ผ่าน
กรมแผนที่ทหาร274,768.63238,660.0013.1 %ไม่ผ่าน5,211.732,578.5050.5 %ผ่าน
กรมยุทธบริการทหาร232,818.25203,177.0012.7 %ไม่ผ่าน3,784.892,552.2532.6 %ผ่าน
ศูนย์ทุ่นระเบิดแห่งชาติ (ศทช.ศบท.)59,308.5910,000.0083.1 %ผ่าน20,608.04343.9598.3 %ผ่าน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล 83,638.6858,000.0030.7 %ผ่าน1,239.04997.5019.5 %ไม่ผ่าน
ศูนย์ประสานงานโคงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย51,970.5628,740.0044.7 %ผ่าน21,190.772,043.5090.4 %ผ่าน
ศูนย์รักษาความปลอดภัย522,073.69387,682.0025.7 %ผ่าน9,105.782,272.0075.0 %ผ่าน
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ404,669.50269,359.0033.4 %ผ่าน15,739.4917,854.90-13.4 %ไม่ผ่าน
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา405,544.66320,000.0021.1 %ผ่าน29,925.2061,720.65-106.2 %ไม่ผ่าน
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร200,130.13143,360.0028.4 %ผ่าน4,622.711,670.0063.9 %ผ่าน
โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ623,191.94480,697.1622.9 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ83,291.3986,000.00-3.3 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
รวม 4,083,442 3,108,327 23.88 % ผ่าน 173,033 137,314 20.64 % ผ่าน