สรุปผลประเมิน กรมการแพทย์ เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการแพทย์ 107,615.67102,137.505.1 %ไม่ผ่าน1,636.751,376.4815.9 %ไม่ผ่าน
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่134,231.13107,200.0020.1 %ผ่าน5,075.361,479.7070.8 %ผ่าน
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน35,694.5827,825.0022.0 %ผ่าน2,522.48794.8968.5 %ผ่าน
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น84,416.6089,600.00-6.1 %ไม่ผ่าน2,106.51468.5077.8 %ผ่าน
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี123,185.0830,522.0075.2 %ผ่าน1,405.26502.2064.3 %ผ่าน
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา94,810.7658,856.0037.9 %ผ่าน2,780.55279.7989.9 %ผ่าน
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี66,297.7140,840.0038.4 %ผ่าน2,175.26474.6878.2 %ผ่าน
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี709,848.811,075,000.00-51.4 %ไม่ผ่าน4,998.542,764.1944.7 %ผ่าน
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่102,371.2398,820.003.5 %ไม่ผ่าน4,261.091,236.0071.0 %ผ่าน
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี176,996.05329,880.00-86.4 %ไม่ผ่าน1,506.881,571.65-4.3 %ไม่ผ่าน
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี151,869.19238,929.00-57.3 %ไม่ผ่าน1,354.501,339.621.1 %ไม่ผ่าน
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี211,356.4143,854.0079.3 %ผ่าน2,084.793,290.50-57.8 %ไม่ผ่าน
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง147,235.52164,896.91-12.0 %ไม่ผ่าน2,596.08373.8585.6 %ผ่าน
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี195,502.00125,691.0035.7 %ผ่าน2,781.29765.4372.5 %ผ่าน
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี197,353.44253,961.00-28.7 %ไม่ผ่าน2,721.211,318.3451.6 %ผ่าน
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี196,183.44330,708.00-68.6 %ไม่ผ่าน4,124.48978.0476.3 %ผ่าน
โรงพยาบาลราชวิถี1,567,771.902,650,377.00-69.1 %ไม่ผ่าน8,962.211,272.0085.8 %ผ่าน
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง44,207.5126,129.0040.9 %ผ่าน1,929.30190.6190.1 %ผ่าน
โรงพยาบาลเลิดสิน970,793.94990,000.00-2.0 %ไม่ผ่าน5,170.711,096.9178.8 %ผ่าน
โรงพยาบาลสงฆ์164,514.38321,160.00-95.2 %ไม่ผ่าน1,469.561,546.14-5.2 %ไม่ผ่าน
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี26,695.5628,976.00-8.5 %ไม่ผ่าน1,364.91527.0161.4 %ผ่าน
สถาบันประสาทวิทยา299,603.59594,674.00-98.5 %ไม่ผ่าน1,912.51620.8367.5 %ผ่าน
สถาบันพยาธิวิทยา117,536.2466,000.0043.8 %ผ่าน437.23130.6070.1 %ผ่าน
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ366,063.31389,619.00-6.4 %ไม่ผ่าน2,381.25778.0167.3 %ผ่าน
สถาบันโรคผิวหนัง173,904.52238,000.00-36.9 %ไม่ผ่าน520.74543.20-4.3 %ไม่ผ่าน
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี1,972,444.00938,000.0052.4 %ผ่าน4,036.08520.0087.1 %ผ่าน
รวม 8,438,503 9,361,655 -10.94 % ไม่ผ่าน 72,316 26,239 63.72 % ผ่าน