สรุปผลประเมิน กรมควบคุมโรค เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมควบคุมโรค 321,519.09366,458.00-14.0 %ไม่ผ่าน5,267.915,145.852.3 %ไม่ผ่าน
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง13,565.7855,334.00-307.9 %ไม่ผ่าน1,885.76256.8186.4 %ผ่าน
รวม 335,085 421,792 -25.88 % ไม่ผ่าน 7,154 5,403 24.48 % ผ่าน