สรุปผลประเมิน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ158,553.77128,138.0019.2 %ไม่ผ่าน2,704.08365.7186.5 %ผ่าน
รวม 158,554 128,138 19.18 % ไม่ผ่าน 2,704 366 86.48 % ผ่าน