สรุปผลประเมิน กรมสุขภาพจิต เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมสุขภาพจิต 229,029.73108,000.0052.8 %ผ่าน1,852.471,175.4036.5 %ผ่าน
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์171,379.03107,048.6137.5 %ผ่าน3,520.55371.5289.4 %ผ่าน
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์68,029.4152,458.0022.9 %ผ่าน1,941.481,165.9439.9 %ผ่าน
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์152,335.23104,116.0031.7 %ผ่าน4,077.25938.3377.0 %ผ่าน
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์149,761.1670,231.9953.1 %ผ่าน2,791.671,118.3059.9 %ผ่าน
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์81,054.0957,826.0028.7 %ผ่าน2,222.38509.0577.1 %ผ่าน
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์908,170.6398,462.0089.2 %ผ่าน1,626.97172.6489.4 %ผ่าน
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์90,850.3168,352.0024.8 %ผ่าน2,690.82796.5270.4 %ผ่าน
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์233,366.52170,790.0026.8 %ผ่าน6,104.171,223.4480.0 %ผ่าน
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์108,102.8568,952.0036.2 %ผ่าน1,666.42569.9065.8 %ผ่าน
โรงพยาบาลศรีธัญญา615,972.81548,363.0011.0 %ไม่ผ่าน3,599.521,249.9965.3 %ผ่าน
โรงพยาบาลสวนปรุง285,561.69164,769.9842.3 %ผ่าน6,522.721,535.1276.5 %ผ่าน
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์291,937.9199,461.0065.9 %ผ่าน4,350.722,139.6750.8 %ผ่าน
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์215,561.08158,372.0026.5 %ผ่าน2,671.181,171.9556.1 %ผ่าน
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา463,185.63355,000.0023.4 %ผ่าน7,642.701,073.8885.9 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์126,260.5578,199.0038.1 %ผ่าน4,912.64240.3595.1 %ผ่าน
สถาบันราชานุกูล170,271.91109,988.8035.4 %ผ่าน1,308.69417.8068.1 %ผ่าน
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ27,673.0919,754.0028.6 %ผ่าน2,004.39104.3294.8 %ผ่าน
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน814.571.0099.9 %ผ่าน
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์12,542.2913,656.00-8.9 %ไม่ผ่าน1,596.34161.9789.9 %ผ่าน
รวม 4,401,046 2,453,801 44.25 % ผ่าน 63,918 16,137 74.75 % ผ่าน