สรุปผลประเมิน กรมโรงงานอุตสาหกรรม เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 147,190.25138,771.005.7 %ไม่ผ่าน2,531.061,901.9024.9 %ผ่าน
รวม 147,190 138,771 5.72 % ไม่ผ่าน 2,531 1,902 24.86 % ผ่าน