สรุปผลประเมิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 97,302.60122,000.00-25.4 %ไม่ผ่าน1,724.39373.4578.3 %ผ่าน
รวม 97,303 122,000 -25.38 % ไม่ผ่าน 1,724 373 78.34 % ผ่าน