สรุปผลประเมิน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 99,946.1393,171.006.8 %ไม่ผ่าน1,742.36723.9058.5 %ผ่าน
รวม 99,946 93,171 6.78 % ไม่ผ่าน 1,742 724 58.45 % ผ่าน