สรุปผลประเมิน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ127,263.61126,931.000.3 %ไม่ผ่าน1,679.45673.0959.9 %ผ่าน
รวม 127,264 126,931 0.26 % ไม่ผ่าน 1,679 673 59.92 % ผ่าน