สรุปผลประเมิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 258,974.06341,698.00-31.9 %ไม่ผ่าน58,951.2011,887.2779.8 %ผ่าน
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน3,250.02575.7882.3 %ผ่าน
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) 126,922.31172,199.81-35.7 %ไม่ผ่าน29,392.8211,662.6160.3 %ผ่าน
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) 84,737.60126,690.00-49.5 %ไม่ผ่าน29,857.003,049.2189.8 %ผ่าน
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) 272,922.63356,000.00-30.4 %ไม่ผ่าน45,924.052,898.5893.7 %ผ่าน
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)25,580.7824,262.005.2 %ไม่ผ่าน7,978.604,283.4946.3 %ผ่าน
กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี บช.สอท.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน10,811.4711,626.79-7.5 %ไม่ผ่าน
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 56,481.0331,000.0045.1 %ผ่าน3,127.49810.1974.1 %ผ่าน
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 957,358.5093,112.9590.3 %ผ่าน22,040.827,498.8066.0 %ผ่าน
กองวินัย(วน.) 20,538.688,483.0058.7 %ผ่าน2,508.50381.5884.8 %ผ่าน
กองสารนิเทศ(สท.) 21,826.708,000.0063.3 %ผ่าน2,840.36243.1991.4 %ผ่าน
ตำรวจภูธรภาค 136,806.1450,234.00-36.5 %ไม่ผ่าน9,203.847,239.1821.3 %ผ่าน
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) 986,477.632,342,714.00-137.5 %ไม่ผ่าน2,781.083,000.35-7.9 %ไม่ผ่าน
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) 422,909.06458,470.50-8.4 %ไม่ผ่าน17,799.839,089.9148.9 %ผ่าน
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,186.10307.6274.1 %ผ่าน
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน983.20376.2161.7 %ผ่าน
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน5,095.471,208.6176.3 %ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน6,267.19682.9889.1 %ผ่าน
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)14,051.283,149.0077.6 %ผ่าน2,117.411,369.4735.3 %ผ่าน
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) 43,803.9037,000.0015.5 %ไม่ผ่าน9,012.674,141.6754.0 %ผ่าน
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 186,680.55458,000.00-145.3 %ไม่ผ่าน25,991.053,298.0487.3 %ผ่าน
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 29,053.5016,000.0044.9 %ผ่าน4,861.38ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน2,726.841,496.3345.1 %ผ่าน
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 15,969.2619,157.00-20.0 %ไม่ผ่าน3,256.092,391.4126.6 %ผ่าน
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,516.131,262.5916.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)28,820.0825,280.0012.3 %ไม่ผ่าน5,534.67580.5689.5 %ผ่าน
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 97,382.6185,000.0012.7 %ไม่ผ่าน13,858.952,180.0284.3 %ผ่าน
กองกฎหมายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน2,157.58497.3376.9 %ผ่าน
กองการเงิน (กง.สงป.) 45,705.0728,598.0037.4 %ผ่าน3,739.57784.3679.0 %ผ่าน
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,580.31206.9386.9 %ผ่าน
กองคดีอาญาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,775.22865.6851.2 %ผ่าน
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 22,497.8611,926.0047.0 %ผ่าน3,217.682,290.2128.8 %ผ่าน
กองตำรวจสื่อสาร63,211.42133,797.22-111.7 %ไม่ผ่าน21,195.082,536.3888.0 %ผ่าน
กองทะเบียนประวัติอาชญากร70,797.2199,000.00-39.8 %ไม่ผ่าน11,404.841,034.7290.9 %ผ่าน
กองทะเบียนพล สกพ.43,549.0531,300.0028.1 %ผ่าน9,327.16939.3489.9 %ผ่าน
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 126,915.2225,722.604.4 %ไม่ผ่าน6,350.252,065.3667.5 %ผ่าน
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 216,451.7816,000.002.7 %ไม่ผ่าน2,361.392,553.49-8.1 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 423,129.8119,584.0115.3 %ไม่ผ่าน3,601.612,595.0027.9 %ผ่าน
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 525,883.6810,172.9760.7 %ผ่าน4,625.801,508.9167.4 %ผ่าน
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 620,443.3111,504.3543.7 %ผ่าน2,565.061,721.6832.9 %ผ่าน
กองบังคับการตำรวจจราจร91,520.61103,216.00-12.8 %ไม่ผ่าน38,331.5668,557.55-78.9 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการตำรวจทางหลวง30,559.89ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ4,039.52ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองบังคับการตำรวจนครบาล 218,807.174,858.0074.2 %ผ่าน2,231.232,816.58-26.2 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการตำรวจนครบาล 320,274.3613,783.0032.0 %ผ่าน2,627.933,115.76-18.6 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการตำรวจนครบาล 420,890.8610,777.0048.4 %ผ่าน2,659.22ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองบังคับการตำรวจนครบาล 120,043.1716,332.0018.5 %ไม่ผ่าน4,201.563,706.8711.8 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองบังคับการตำรวจนครบาล 649,576.9621,344.0056.9 %ผ่าน5,115.021,677.1467.2 %ผ่าน
กองบังคับการตำรวจนครบาล 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองบังคับการตำรวจนครบาล 822,008.468,703.0060.5 %ผ่าน2,842.67955.7066.4 %ผ่าน
กองบังคับการตำรวจนครบาล 9ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองบังคับการตำรวจน้ำ116,011.5381,824.2829.5 %ผ่าน49,338.17127,849.38-159.1 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)36,410.2948,121.70-32.2 %ไม่ผ่าน10,350.954,245.2559.0 %ผ่าน
กองบังคับการตำรวจรถไฟไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 199,864.5253,740.5046.2 %ผ่าน29,168.273,224.1988.9 %ผ่าน
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 225,382.4615,163.0040.3 %ผ่าน5,921.485,258.0011.2 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 324,162.69ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ3,381.55ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,945.111,169.4539.9 %ผ่าน
กองบังคับการปราบปรามไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน6,440.552,640.7659.0 %ผ่าน
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม24,335.9424,157.000.7 %ไม่ผ่าน4,676.2611,371.39-143.2 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน8,109.305,127.9536.8 %ผ่าน
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ40,428.851.00100.0 %ผ่าน11,159.921,679.9384.9 %ผ่าน
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน9,030.156,613.5826.8 %ผ่าน
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน4,855.392,584.1446.8 %ผ่าน
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี36,764.2413,806.0062.4 %ผ่าน2,236.78505.9777.4 %ผ่าน
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.70,724.3888,681.37-25.4 %ไม่ผ่าน5,649.8621,459.74-279.8 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ18,789.8217,127.008.8 %ไม่ผ่าน2,436.654,539.91-86.3 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.54,745.44ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ9,882.56ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว61,758.3571,000.00-15.0 %ไม่ผ่าน32,398.609,992.9169.2 %ผ่าน
กองบัญชี(กช.สงป.)23,563.819,216.0060.9 %ผ่าน3,031.53535.3382.3 %ผ่าน
กองแผนงานความมั่นคง (ผค.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,982.01788.8560.2 %ผ่าน
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,556.731,376.6111.6 %ไม่ผ่าน
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน5,789.251,579.7772.7 %ผ่าน
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง491,726.0662,650.0087.3 %ผ่าน12,294.791,687.5786.3 %ผ่าน
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,954.70598.1369.4 %ผ่าน
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน3,359.271,028.7269.4 %ผ่าน
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,722.14654.9262.0 %ผ่าน
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน4,178.601,430.4165.8 %ผ่าน
กองสวัสดิการ สกพ.27,389.3019,714.0028.0 %ผ่าน6,973.133,198.0354.1 %ผ่าน
กองอัตรากำลัง สกพ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน2,637.47495.4981.2 %ผ่าน
บก.กฝ.บช.ตชด.32,429.218,323.2074.3 %ผ่าน3,828.721,136.4070.3 %ผ่าน
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.24,051.275,600.2076.7 %ผ่าน2,960.352,554.8013.7 %ไม่ผ่าน
บก.ตชด.ภาค 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
บก.ตชด.ภาค 245,324.6058,621.25-29.3 %ไม่ผ่าน3,823.152,931.5023.3 %ผ่าน
บก.ตชด.ภาค 333,676.2226,210.4122.2 %ผ่าน8,555.145,297.1038.1 %ผ่าน
บก.ตชด.ภาค 429,995.5118,690.9237.7 %ผ่าน5,071.234,795.655.4 %ไม่ผ่าน
บก.ปส.1 บช.ปส.58,717.0630,479.0048.1 %ผ่าน6,735.5010,487.66-55.7 %ไม่ผ่าน
บก.ปส.2 บช.ปส.36,371.95ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ6,924.05ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
บก.ปส.4 บช.ปส.48,858.8314,177.7171.0 %ผ่าน11,132.936,780.2639.1 %ผ่าน
โรงพยาบาลดารารัศมี49,851.3333,053.0033.7 %ผ่าน3,766.32232.7593.8 %ผ่าน
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง40,095.80115,233.00-187.4 %ไม่ผ่าน3,134.99445.0585.8 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1232,359.2844,784.0080.7 %ผ่าน92,104.97808.3699.1 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1022,105.9733,660.00-52.3 %ไม่ผ่าน67,360.73567.0099.2 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 259,651.3535,757.1540.1 %ผ่าน9,084.721,849.0479.6 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 363,060.7532,019.0049.2 %ผ่าน28,674.101,020.0096.4 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 418,742.9621,952.00-17.1 %ไม่ผ่าน59,912.13503.9899.2 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 527,382.4712,665.2153.7 %ผ่าน9,840.86786.0092.0 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 94,195.6319,408.0079.4 %ผ่าน37,196.65491.0898.7 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 713,811.0912,080.0012.5 %ไม่ผ่าน42,437.99690.9698.4 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 823,418.2833,288.89-42.1 %ไม่ผ่าน135,347.522,333.8398.3 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 914,973.3713,315.0011.1 %ไม่ผ่าน4,965.28583.2888.3 %ผ่าน
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน50,384.6683,121.00-65.0 %ไม่ผ่าน4,487.78742.6883.5 %ผ่าน
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา9,668.20286.0097.0 %ผ่าน846.648.9198.9 %ผ่าน
รวม 6,354,906 6,380,995 -0.41 % ไม่ผ่าน 1,223,729 460,654 62.36 % ผ่าน