สรุปผลประเมิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน143,160.77207,599.00-45.0 %ไม่ผ่าน2,699.591,700.1537.0 %ผ่าน
รวม 143,161 207,599 -45.01 % ไม่ผ่าน 2,700 1,700 37.02 % ผ่าน