สรุปผลประเมิน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ88,338.0896,127.46-8.8 %ไม่ผ่าน1,403.071,335.414.8 %ไม่ผ่าน
รวม 88,338 96,127 -8.82 % ไม่ผ่าน 1,403 1,335 4.82 % ไม่ผ่าน