สรุปผลประเมิน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว77,817.9969,693.5010.4 %ไม่ผ่าน1,335.66722.3245.9 %ผ่าน
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 4,497.867,571.74-68.3 %ไม่ผ่าน2,832.23367.7587.0 %ผ่าน
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน3,491.976,679.07-91.3 %ไม่ผ่าน1,571.38449.5371.4 %ผ่าน
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ชลบุรี5,394.727,504.80-39.1 %ไม่ผ่าน1,942.612.8599.9 %ผ่าน
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี14,883.3213,849.006.9 %ไม่ผ่าน918.55471.6548.7 %ผ่าน
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ5,791.189,205.00-58.9 %ไม่ผ่าน2,480.69348.5485.9 %ผ่าน
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา15,906.708,492.3046.6 %ผ่าน2,646.87472.6782.1 %ผ่าน
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง10,009.545,478.7045.3 %ผ่าน2,620.96416.0084.1 %ผ่าน
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา4,739.6810,636.09-124.4 %ไม่ผ่าน2,367.14246.0089.6 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ กรุงเทพมหานคร6,526.905,920.009.3 %ไม่ผ่าน978.24214.9978.0 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ จังหวัดนครราชสีมา 2,035.434,066.20-99.8 %ไม่ผ่าน3,126.5547.0098.5 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว1,750.91967.0044.8 %ผ่าน2,425.79292.2688.0 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้ จังหวัดสุราษฏร์ธานี 993.871,373.00-38.1 %ไม่ผ่าน2,464.7777.0296.9 %ผ่าน
รวม 153,840 151,436 1.56 % ไม่ผ่าน 27,711 4,129 85.10 % ผ่าน