สรุปผลประเมิน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ143,603.05164,229.00-14.4 %ไม่ผ่าน2,056.942,179.49-6.0 %ไม่ผ่าน
รวม 143,603 164,229 -14.36 % ไม่ผ่าน 2,057 2,179 -5.96 % ไม่ผ่าน