สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ74,411.9153,000.0028.8 %ผ่าน1,250.271,348.53-7.9 %ไม่ผ่าน
ศูนย์พัฒนาศักภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี2,127.355,349.60-151.5 %ไม่ผ่าน2,729.08232.4891.5 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น3,155.203,440.67-9.0 %ไม่ผ่าน229.54177.7122.6 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี2,696.723,650.00-35.3 %ไม่ผ่าน261.45158.4539.4 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช 4,143.949,921.10-139.4 %ไม่ผ่าน2,477.96546.7477.9 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่น4,316.938,540.42-97.8 %ไม่ผ่าน2,763.73375.1186.4 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย14,839.305,693.2361.6 %ผ่าน800.34328.0759.0 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ 5 รอบ จังหวัดลพบุรี3,298.275,780.38-75.3 %ไม่ผ่าน2,624.35465.6682.3 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี2,709.475,265.34-94.3 %ไม่ผ่าน2,753.2523.7599.1 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ4,560.559,143.00-100.5 %ไม่ผ่าน891.66149.5383.2 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่4,965.116,781.63-36.6 %ไม่ผ่าน3,476.55286.5591.8 %ผ่าน
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล)3,649.107,969.00-118.4 %ไม่ผ่าน697.20538.6522.7 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี15,232.9914,269.026.3 %ไม่ผ่าน2,090.94629.8569.9 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี13,440.1117,066.00-27.0 %ไม่ผ่าน1,765.55750.3257.5 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง13,512.0135,571.15-163.3 %ไม่ผ่าน2,041.42459.0277.5 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(ชาย) จังหวัดปทุมธานี17,927.4817,861.200.4 %ไม่ผ่าน1,451.14362.7475.0 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(หญิง) จังหวัดปทุมธานี22,038.1620,317.807.8 %ไม่ผ่าน1,532.15518.2266.2 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี19,855.9325,150.00-26.7 %ไม่ผ่าน1,110.551,126.77-1.5 %ไม่ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี19,586.0324,563.00-25.4 %ไม่ผ่าน1,149.50593.1448.4 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี18,534.3620,088.00-8.4 %ไม่ผ่าน1,032.55441.9057.2 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย) จังหวัดนนทบุรี25,855.6621,664.0016.2 %ไม่ผ่าน1,200.67560.5053.3 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี4,660.193,375.6827.6 %ผ่าน675.98492.4427.2 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง20,816.7220,547.001.3 %ไม่ผ่าน1,168.91328.0571.9 %ผ่าน
รวม 316,334 345,007 -9.06 % ไม่ผ่าน 36,175 10,894 69.88 % ผ่าน