สรุปผลประเมิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม162,458.25116,312.0028.4 %ผ่าน2,926.531,544.3247.2 %ผ่าน
รวม 162,458 116,312 28.40 % ผ่าน 2,927 1,544 47.23 % ผ่าน