สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี131,965.7394,332.0028.5 %ผ่าน2,283.89301.2786.8 %ผ่าน
รวม 131,966 94,332 28.52 % ผ่าน 2,284 301 86.81 % ผ่าน