สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม134,277.44126,000.006.2 %ไม่ผ่าน2,005.26442.8077.9 %ผ่าน
รวม 134,277 126,000 6.16 % ไม่ผ่าน 2,005 443 77.92 % ผ่าน