สรุปผลประเมิน กรมท่าอากาศยาน เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมท่าอากาศยาน99,266.25137,087.00-38.1 %ไม่ผ่าน1,681.69632.3562.4 %ผ่าน
รวม 99,266 137,087 -38.10 % ไม่ผ่าน 1,682 632 62.40 % ผ่าน