สรุปผลประเมิน สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)77,373.3770,000.009.5 %ไม่ผ่าน1,277.23298.0076.7 %ผ่าน
รวม 77,373 70,000 9.53 % ไม่ผ่าน 1,277 298 76.67 % ผ่าน