สรุปผลประเมิน กรมทรัพยากรธรณี เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมทรัพยากรธรณี 111,366.93115,147.00-3.4 %ไม่ผ่าน1,924.37257.3686.6 %ผ่าน
รวม 111,367 115,147 -3.39 % ไม่ผ่าน 1,924 257 86.63 % ผ่าน