สรุปผลประเมิน กรมทรัพยากรน้ำ เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมทรัพยากรน้ำ 107,604.30145,187.00-34.9 %ไม่ผ่าน1,785.06750.8357.9 %ผ่าน
รวม 107,604 145,187 -34.93 % ไม่ผ่าน 1,785 751 57.94 % ผ่าน