สรุปผลประเมิน กรมโยธาธิการและผังเมือง เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมโยธาธิการและผังเมือง375,965.84400,000.00-6.4 %ไม่ผ่าน5,452.161,120.2179.5 %ผ่าน
รวม 375,966 400,000 -6.39 % ไม่ผ่าน 5,452 1,120 79.45 % ผ่าน