สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 233,972.20153,870.0034.2 %ผ่าน2,899.571,998.9531.1 %ผ่าน
รวม 233,972 153,870 34.24 % ผ่าน 2,900 1,999 31.06 % ผ่าน