สรุปผลประเมิน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 81,409.8434,089.6058.1 %ผ่าน1,432.28685.6852.1 %ผ่าน
รวม 81,410 34,090 58.13 % ผ่าน 1,432 686 52.13 % ผ่าน