สรุปผลประเมิน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน116,596.31115,000.001.4 %ไม่ผ่าน2,068.181,478.0328.5 %ผ่าน
รวม 116,596 115,000 1.37 % ไม่ผ่าน 2,068 1,478 28.53 % ผ่าน