สรุปผลประเมิน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 69,530.00197.0099.7 %ผ่าน987.37607.7838.4 %ผ่าน
รวม 69,530 197 99.72 % ผ่าน 987 608 38.44 % ผ่าน