สรุปผลประเมิน กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ155,062.55345,018.00-122.5 %ไม่ผ่าน2,223.22839.7462.2 %ผ่าน
รวม 155,063 345,018 -122.50 % ไม่ผ่าน 2,223 840 62.23 % ผ่าน