สรุปผลประเมิน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี136,960.2299,949.0027.0 %ผ่าน1,665.971,285.7222.8 %ผ่าน
รวม 136,960 99,949 27.02 % ผ่าน 1,666 1,286 22.82 % ผ่าน