สรุปผลประเมิน กองบัญชาการกองทัพไทย เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กองบัญชาการกองทัพไทย 709,895.50491,608.0030.7 %ผ่าน33,519.4125,313.3524.5 %ผ่าน
กรมการสื่อสารทหาร430,340.13354,650.0017.6 %ไม่ผ่าน28,086.268,663.0569.2 %ผ่าน
กรมแผนที่ทหาร273,084.91235,617.0013.7 %ไม่ผ่าน5,211.732,055.6560.6 %ผ่าน
กรมยุทธบริการทหาร232,384.38206,179.0011.3 %ไม่ผ่าน3,784.892,552.2532.6 %ผ่าน
ศูนย์ทุ่นระเบิดแห่งชาติ (ศทช.ศบท.)58,408.7410,000.0082.9 %ผ่าน20,608.04343.9598.3 %ผ่าน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล 83,204.8155,000.0033.9 %ผ่าน1,239.04997.5019.5 %ไม่ผ่าน
ศูนย์ประสานงานโคงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย51,070.7027,940.0045.3 %ผ่าน21,190.772,043.5090.4 %ผ่าน
ศูนย์รักษาความปลอดภัย527,431.44389,285.0026.2 %ผ่าน9,105.782,270.8575.1 %ผ่าน
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ392,488.81274,010.0030.2 %ผ่าน15,739.4917,854.90-13.4 %ไม่ผ่าน
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา404,644.78341,000.0015.7 %ไม่ผ่าน29,925.2069,813.95-133.3 %ไม่ผ่าน
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร195,542.80137,010.0029.9 %ผ่าน4,667.541,670.0064.2 %ผ่าน
โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ607,121.75438,767.1327.7 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ82,744.8775,000.009.4 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
รวม 4,048,364 3,036,066 25.01 % ผ่าน 173,078 133,579 22.82 % ผ่าน