สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข393,062.06384,000.002.3 %ไม่ผ่าน7,290.214,150.4943.1 %ผ่าน
รวม 393,062 384,000 2.31 % ไม่ผ่าน 7,290 4,150 43.07 % ผ่าน