สรุปผลประเมิน กรมการแพทย์ เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการแพทย์ 108,277.19103,729.004.2 %ไม่ผ่าน1,645.741,175.0828.6 %ผ่าน
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่130,873.5799,080.0024.3 %ผ่าน5,094.65697.2086.3 %ผ่าน
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน18,823.4429,874.00-58.7 %ไม่ผ่าน2,464.57684.0072.2 %ผ่าน
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น82,865.8379,031.004.6 %ไม่ผ่าน2,134.45441.7779.3 %ผ่าน
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี120,659.0430,102.0075.1 %ผ่าน1,422.90589.8458.5 %ผ่าน
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา91,164.1949,015.0046.2 %ผ่าน2,726.27588.8778.4 %ผ่าน
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี63,924.0438,136.0040.3 %ผ่าน2,181.04461.6878.8 %ผ่าน
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี681,516.061,048,000.00-53.8 %ไม่ผ่าน4,928.552,568.5347.9 %ผ่าน
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่97,400.91103,530.00-6.3 %ไม่ผ่าน4,205.48246.7594.1 %ผ่าน
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี177,706.72340,620.00-91.7 %ไม่ผ่าน1,469.401,330.049.5 %ไม่ผ่าน
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี154,373.44254,299.00-64.7 %ไม่ผ่าน1,292.231,257.472.7 %ไม่ผ่าน
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี204,960.4543,756.0078.7 %ผ่าน2,109.593,262.00-54.6 %ไม่ผ่าน
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง522,418.34127,352.2075.6 %ผ่าน2,629.14443.2883.1 %ผ่าน
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี186,013.98142,143.0023.6 %ผ่าน2,905.29906.2968.8 %ผ่าน
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี192,142.59236,659.00-23.2 %ไม่ผ่าน2,681.101,461.9745.5 %ผ่าน
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี188,662.97321,992.00-70.7 %ไม่ผ่าน4,158.45521.6887.5 %ผ่าน
โรงพยาบาลราชวิถี1,511,431.402,630,991.00-74.1 %ไม่ผ่าน9,864.65962.5090.2 %ผ่าน
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง42,387.9225,082.0040.8 %ผ่าน1,954.67112.9594.2 %ผ่าน
โรงพยาบาลเลิดสิน923,695.88980,000.00-6.1 %ไม่ผ่าน5,204.151,335.6274.3 %ผ่าน
โรงพยาบาลสงฆ์158,322.80291,520.00-84.1 %ไม่ผ่าน1,416.451,094.4022.7 %ผ่าน
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี27,656.9735,640.00-28.9 %ไม่ผ่าน1,397.70564.2059.6 %ผ่าน
สถาบันประสาทวิทยา291,256.22556,681.00-91.1 %ไม่ผ่าน1,929.78446.2476.9 %ผ่าน
สถาบันพยาธิวิทยา109,751.4761,000.0044.4 %ผ่าน438.06141.7067.7 %ผ่าน
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ353,955.44389,262.00-10.0 %ไม่ผ่าน2,370.23640.5973.0 %ผ่าน
สถาบันโรคผิวหนัง200,305.19265,000.00-32.3 %ไม่ผ่าน532.11661.20-24.3 %ไม่ผ่าน
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี1,916,090.40997,000.0048.0 %ผ่าน4,036.08695.9282.8 %ผ่าน
รวม 8,556,636 9,279,494 -8.45 % ไม่ผ่าน 73,193 23,292 68.18 % ผ่าน