สรุปผลประเมิน กรมควบคุมโรค เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมควบคุมโรค 319,971.34274,058.0014.3 %ไม่ผ่าน5,243.194,618.2211.9 %ไม่ผ่าน
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง13,605.1549,367.00-262.9 %ไม่ผ่าน1,895.74287.2884.8 %ผ่าน
รวม 333,577 323,425 3.04 % ไม่ผ่าน 7,139 4,906 31.29 % ผ่าน