สรุปผลประเมิน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 412,444.1381,982.0080.1 %ผ่าน1,686.192,297.43-36.2 %ไม่ผ่าน
รวม 412,444 81,982 80.12 % ผ่าน 1,686 2,297 -36.25 % ไม่ผ่าน