สรุปผลประเมิน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ159,198.05130,282.0018.2 %ไม่ผ่าน2,699.59392.2085.5 %ผ่าน
รวม 159,198 130,282 18.16 % ไม่ผ่าน 2,700 392 85.47 % ผ่าน