สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง103,347.41114,912.00-11.2 %ไม่ผ่าน1,800.79382.5678.8 %ผ่าน
รวม 103,347 114,912 -11.19 % ไม่ผ่าน 1,801 383 78.76 % ผ่าน