สรุปผลประเมิน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 238,231.05216,000.009.3 %ไม่ผ่าน2,425.451,164.1452.0 %ผ่าน
รวม 238,231 216,000 9.33 % ไม่ผ่าน 2,425 1,164 52.00 % ผ่าน