สรุปผลประเมิน กรมสุขภาพจิต เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมสุขภาพจิต 228,987.66115,000.0049.8 %ผ่าน1,852.471,296.9930.0 %ผ่าน
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์158,893.86108,685.7931.6 %ผ่าน3,539.84331.3290.6 %ผ่าน
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์66,707.1856,650.0015.1 %ไม่ผ่าน1,916.13896.1353.2 %ผ่าน
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์139,356.42109,126.0121.7 %ผ่าน4,060.84876.4078.4 %ผ่าน
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์141,701.5976,584.0046.0 %ผ่าน2,710.701,007.9062.8 %ผ่าน
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์75,396.1157,291.0024.0 %ผ่าน2,232.53398.4382.2 %ผ่าน
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์868,870.31103,173.0088.1 %ผ่าน1,631.15291.2082.1 %ผ่าน
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์84,919.7964,728.0023.8 %ผ่าน2,616.46825.2068.5 %ผ่าน
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์225,514.41153,930.0031.7 %ผ่าน6,158.971,083.0582.4 %ผ่าน
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์104,304.8865,832.0036.9 %ผ่าน1,584.86506.8468.0 %ผ่าน
โรงพยาบาลศรีธัญญา598,048.25494,766.0017.3 %ไม่ผ่าน3,671.161,179.5267.9 %ผ่าน
โรงพยาบาลสวนปรุง244,840.63170,469.0030.4 %ผ่าน6,602.401,107.4983.2 %ผ่าน
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์281,291.34101,035.0064.1 %ผ่าน4,330.601,412.2567.4 %ผ่าน
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์211,069.17161,528.0023.5 %ผ่าน2,738.22756.5172.4 %ผ่าน
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา448,388.84325,000.0027.5 %ผ่าน7,640.701,145.3585.0 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์123,746.0884,765.0031.5 %ผ่าน4,879.58599.1187.7 %ผ่าน
สถาบันราชานุกูล165,443.13101,383.2038.7 %ผ่าน1,406.36568.4559.6 %ผ่าน
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ25,793.8816,732.0035.1 %ผ่าน2,002.07129.0693.6 %ผ่าน
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน814.5753.9693.4 %ผ่าน
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์12,156.6312,215.00-0.5 %ไม่ผ่าน1,566.40138.7991.1 %ผ่าน
รวม 4,205,430 2,378,893 43.43 % ผ่าน 63,956 14,604 77.17 % ผ่าน