สรุปผลประเมิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 98,131.96118,000.00-20.2 %ไม่ผ่าน1,751.35391.4877.6 %ผ่าน
รวม 98,132 118,000 -20.25 % ไม่ผ่าน 1,751 391 77.65 % ผ่าน