สรุปผลประเมิน สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม68,663.6554,000.0021.4 %ผ่าน1,099.72247.2577.5 %ผ่าน
รวม 68,664 54,000 21.36 % ผ่าน 1,100 247 77.52 % ผ่าน