สรุปผลประเมิน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ127,029.13135,127.00-6.4 %ไม่ผ่าน1,679.45568.3766.2 %ผ่าน
รวม 127,029 135,127 -6.37 % ไม่ผ่าน 1,679 568 66.16 % ผ่าน