สรุปผลประเมิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 251,178.86343,420.00-36.7 %ไม่ผ่าน58,951.209,204.3584.4 %ผ่าน
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน3,250.02406.4287.5 %ผ่าน
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) 123,101.91157,863.73-28.2 %ไม่ผ่าน29,392.8211,532.8560.8 %ผ่าน
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) 82,186.97118,742.00-44.5 %ไม่ผ่าน29,857.002,888.7690.3 %ผ่าน
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) 264,214.94393,000.00-48.7 %ไม่ผ่าน45,924.052,507.5894.5 %ผ่าน
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)24,861.7023,648.004.9 %ไม่ผ่าน7,978.604,456.9444.1 %ผ่าน
กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี บช.สอท.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน10,811.4712,121.26-12.1 %ไม่ผ่าน
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 55,056.5333,000.0040.1 %ผ่าน3,182.11669.6479.0 %ผ่าน
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 928,829.0076,305.2691.8 %ผ่าน22,040.828,245.6562.6 %ผ่าน
กองวินัย(วน.) 19,920.458,006.0059.8 %ผ่าน2,425.00376.7684.5 %ผ่าน
กองสารนิเทศ(สท.) 21,169.711.00100.0 %ผ่าน2,840.36278.4290.2 %ผ่าน
ตำรวจภูธรภาค 135,698.2635,972.00-0.8 %ไม่ผ่าน9,203.844,922.8246.5 %ผ่าน
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) 973,415.752,229,637.00-129.1 %ไม่ผ่าน5,181.402,799.5046.0 %ผ่าน
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) 414,365.44368,311.0611.1 %ไม่ผ่าน17,799.837,787.6056.2 %ผ่าน
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,467.09291.4980.1 %ผ่าน
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน983.20327.3866.7 %ผ่าน
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน5,095.471,149.7277.4 %ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน6,239.88691.1088.9 %ผ่าน
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)14,076.023,415.0075.7 %ผ่าน2,117.411,215.8742.6 %ผ่าน
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) 42,321.1837,000.0012.6 %ไม่ผ่าน9,012.674,286.9052.4 %ผ่าน
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 181,061.41473,000.00-161.2 %ไม่ผ่าน25,991.053,614.8286.1 %ผ่าน
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 28,178.9815,000.0046.8 %ผ่าน4,861.38ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน2,726.841,248.6454.2 %ผ่าน
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 15,816.8318,437.00-16.6 %ไม่ผ่าน3,256.092,249.0430.9 %ผ่าน
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,516.131,349.6211.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)27,619.0823,842.0013.7 %ไม่ผ่าน5,370.80725.8786.5 %ผ่าน
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 94,451.3684,000.0011.1 %ไม่ผ่าน13,858.951,979.6285.7 %ผ่าน
กองกฎหมายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน2,130.27463.7078.2 %ผ่าน
กองการเงิน (กง.สงป.) 43,872.1717,686.0059.7 %ผ่าน3,739.57592.6184.2 %ผ่าน
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,580.31135.2191.4 %ผ่าน
กองคดีอาญาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,775.22476.5773.2 %ผ่าน
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 21,668.4110,530.0051.4 %ผ่าน3,163.061,720.5045.6 %ผ่าน
กองตำรวจสื่อสาร61,253.15123,053.62-100.9 %ไม่ผ่าน21,167.773,738.9482.3 %ผ่าน
กองทะเบียนประวัติอาชญากร68,179.3790,000.00-32.0 %ไม่ผ่าน11,404.841,011.6591.1 %ผ่าน
กองทะเบียนพล สกพ.42,238.2131,300.0025.9 %ผ่าน9,327.16916.4490.2 %ผ่าน
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 126,105.0626,919.10-3.1 %ไม่ผ่าน6,350.252,219.3965.1 %ผ่าน
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 215,956.5715,000.006.0 %ไม่ผ่าน2,361.392,394.81-1.4 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 422,152.5016,876.0023.8 %ผ่าน3,601.612,539.5929.5 %ผ่าน
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 525,516.5411,429.6155.2 %ผ่าน4,625.80965.2679.1 %ผ่าน
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 619,286.0912,347.5736.0 %ผ่าน2,565.061,704.3633.6 %ผ่าน
กองบังคับการตำรวจจราจร88,930.01105,401.00-18.5 %ไม่ผ่าน38,331.5670,378.03-83.6 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการตำรวจทางหลวง29,640.03ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ4,039.52ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองบังคับการตำรวจนครบาล 218,240.655,100.0072.0 %ผ่าน2,231.232,056.777.8 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการตำรวจนครบาล 319,664.0913,245.0032.6 %ผ่าน2,627.932,594.351.3 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการตำรวจนครบาล 420,097.8411,381.0043.4 %ผ่าน2,659.22ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองบังคับการตำรวจนครบาล 119,439.8619,944.00-2.6 %ไม่ผ่าน4,201.563,331.7220.7 %ผ่าน
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองบังคับการตำรวจนครบาล 648,087.9019,345.0059.8 %ผ่าน5,115.021,276.5175.0 %ผ่าน
กองบังคับการตำรวจนครบาล 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองบังคับการตำรวจนครบาล 821,017.598,763.0058.3 %ผ่าน2,842.67908.2068.1 %ผ่าน
กองบังคับการตำรวจนครบาล 9ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองบังคับการตำรวจน้ำ112,520.8482,547.6126.6 %ผ่าน49,338.17135,647.67-174.9 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)35,806.6248,121.70-34.4 %ไม่ผ่าน10,350.954,347.2058.0 %ผ่าน
กองบังคับการตำรวจรถไฟไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 196,858.5751,301.2047.0 %ผ่าน29,168.273,202.8189.0 %ผ่าน
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 224,618.4414,436.0041.4 %ผ่าน5,921.485,220.4011.8 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 323,435.38ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ3,381.55ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,945.111,170.8139.8 %ผ่าน
กองบังคับการปราบปรามไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน6,440.552,253.2365.0 %ผ่าน
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม23,603.3623,971.00-1.6 %ไม่ผ่าน4,676.2610,918.30-133.5 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน8,694.125,070.2341.7 %ผ่าน
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ39,494.911.00100.0 %ผ่าน11,159.921,495.3086.6 %ผ่าน
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน9,084.776,499.0428.5 %ผ่าน
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน4,855.392,796.3542.4 %ผ่าน
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี34,394.3213,614.0060.4 %ผ่าน2,103.60436.5679.2 %ผ่าน
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.69,295.6077,303.58-11.6 %ไม่ผ่าน5,649.8621,475.94-280.1 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ18,224.2417,123.006.0 %ไม่ผ่าน2,436.653,879.70-59.2 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.53,097.58ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ9,882.56ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว59,899.4065,000.00-8.5 %ไม่ผ่าน32,398.606,262.8980.7 %ผ่าน
กองบัญชี(กช.สงป.)22,197.889,395.0057.7 %ผ่าน3,031.53483.1084.1 %ผ่าน
กองแผนงานความมั่นคง (ผค.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,982.01658.5866.8 %ผ่าน
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,556.731,061.2331.8 %ผ่าน
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน5,789.251,488.8174.3 %ผ่าน
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง476,924.94132.00100.0 %ผ่าน12,294.791,507.1087.7 %ผ่าน
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,954.70516.9573.6 %ผ่าน
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน3,359.271,223.5563.6 %ผ่าน
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,722.14466.5172.9 %ผ่าน
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน4,178.601,534.3563.3 %ผ่าน
กองสวัสดิการ สกพ.26,562.7119,074.0028.2 %ผ่าน6,973.132,738.5360.7 %ผ่าน
กองอัตรากำลัง สกพ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน2,637.47506.7880.8 %ผ่าน
บก.กฝ.บช.ตชด.31,453.088,944.3871.6 %ผ่าน3,828.721,380.9563.9 %ผ่าน
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.23,327.326,350.0072.8 %ผ่าน2,960.352,492.5815.8 %ไม่ผ่าน
บก.ตชด.ภาค 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
บก.ตชด.ภาค 243,407.3050,485.42-16.3 %ไม่ผ่าน3,823.152,573.7532.7 %ผ่าน
บก.ตชด.ภาค 333,198.5430,875.207.0 %ไม่ผ่าน8,555.144,531.8547.0 %ผ่าน
บก.ตชด.ภาค 431,606.6819,005.7839.9 %ผ่าน5,069.382,890.2543.0 %ผ่าน
บก.ปส.1 บช.ปส.56,949.9733,309.0041.5 %ผ่าน6,735.5013,489.93-100.3 %ไม่ผ่าน
บก.ปส.2 บช.ปส.35,277.15ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ6,924.05ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
บก.ปส.4 บช.ปส.47,660.9817,315.5063.7 %ผ่าน11,105.616,510.4141.4 %ผ่าน
โรงพยาบาลดารารัศมี49,334.7436,070.0026.9 %ผ่าน3,766.04237.5093.7 %ผ่าน
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง38,888.90108,992.00-180.3 %ไม่ผ่าน3,134.99352.6888.8 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1184,482.5945,256.0075.5 %ผ่าน75,175.48928.2998.8 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1021,674.0833,192.00-53.1 %ไม่ผ่าน59,537.781,228.5097.9 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 260,485.5937,456.0238.1 %ผ่าน9,045.431,984.4878.1 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 357,913.9232,389.0044.1 %ผ่าน28,320.541,046.2596.3 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 418,041.3721,777.00-20.7 %ไม่ผ่าน59,719.46745.3498.8 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 526,351.2214,044.6846.7 %ผ่าน9,512.56829.0091.3 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 92,504.5919,824.0078.6 %ผ่าน37,304.24326.0499.1 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 713,774.5812,368.0010.2 %ไม่ผ่าน45,878.54726.3598.4 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 823,051.0124,461.12-6.1 %ไม่ผ่าน142,448.831,976.9898.6 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 914,359.8912,835.0110.6 %ไม่ผ่าน4,992.801,286.4074.2 %ผ่าน
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน49,695.4979,066.01-59.1 %ไม่ผ่าน4,487.78737.0683.6 %ผ่าน
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา9,377.18369.0096.1 %ผ่าน846.6460.5692.8 %ผ่าน
รวม 6,147,171 6,047,326 1.62 % ไม่ผ่าน 1,211,569 455,950 62.37 % ผ่าน