สรุปผลประเมิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน142,726.91198,589.00-39.1 %ไม่ผ่าน2,699.591,875.7130.5 %ผ่าน
รวม 142,727 198,589 -39.14 % ไม่ผ่าน 2,700 1,876 30.52 % ผ่าน