สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 67,044.0810,898.6083.7 %ผ่าน1,153.65262.4477.3 %ผ่าน
รวม 67,044 10,899 83.74 % ผ่าน 1,154 262 77.25 % ผ่าน