สรุปผลประเมิน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ89,029.8995,613.74-7.4 %ไม่ผ่าน1,396.331,073.6323.1 %ผ่าน
รวม 89,030 95,614 -7.40 % ไม่ผ่าน 1,396 1,074 23.11 % ผ่าน