สรุปผลประเมิน กรมการกงสุล เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการกงสุล 103,293.40182,000.00-76.2 %ไม่ผ่าน1,272.74ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 103,293 182,000 -76.20 % ไม่ผ่าน 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ