สรุปผลประเมิน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว77,403.1769,966.709.6 %ไม่ผ่าน1,335.66860.4635.6 %ผ่าน
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 8,916.987,368.5717.4 %ไม่ผ่าน2,896.23186.6793.6 %ผ่าน
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน3,615.107,608.84-110.5 %ไม่ผ่าน1,574.37165.0189.5 %ผ่าน
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ชลบุรี16,952.9911,677.0031.1 %ผ่าน2,097.072.8599.9 %ผ่าน
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี10,931.1013,677.00-25.1 %ไม่ผ่าน870.76400.4054.0 %ผ่าน
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ6,839.297,166.99-4.8 %ไม่ผ่าน2,498.18513.6279.4 %ผ่าน
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา13,440.479,460.0029.6 %ผ่าน2,621.27446.7583.0 %ผ่าน
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง7,862.409,084.62-15.5 %ไม่ผ่าน2,595.36278.2589.3 %ผ่าน
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา4,539.417,747.04-70.7 %ไม่ผ่าน2,367.14313.0086.8 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ กรุงเทพมหานคร5,454.385,451.000.1 %ไม่ผ่าน966.30195.1979.8 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ จังหวัดนครราชสีมา 1,887.154,034.40-113.8 %ไม่ผ่าน3,126.550.95100.0 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว1,702.781,134.0033.4 %ผ่าน2,425.79205.3591.5 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้ จังหวัดสุราษฏร์ธานี 951.212,062.00-116.8 %ไม่ผ่าน2,464.77147.1394.0 %ผ่าน
รวม 160,496 156,438 2.53 % ไม่ผ่าน 27,839 3,716 86.65 % ผ่าน