สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ75,141.2753,000.0029.5 %ผ่าน1,245.781,609.37-29.2 %ไม่ผ่าน
ศูนย์พัฒนาศักภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี2,030.655,132.63-152.8 %ไม่ผ่าน2,728.66212.6892.2 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น3,161.443,686.37-16.6 %ไม่ผ่าน229.54279.48-21.8 %ไม่ผ่าน
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี2,343.311.00100.0 %ผ่าน261.45109.2558.2 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช 4,041.139,318.20-130.6 %ไม่ผ่าน2,480.61711.9171.3 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่น4,134.529,146.95-121.2 %ไม่ผ่าน2,763.73300.9789.1 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย14,837.465,508.8162.9 %ผ่าน811.89436.6946.2 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ 5 รอบ จังหวัดลพบุรี3,166.344,583.49-44.8 %ไม่ผ่าน2,624.35399.9684.8 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี2,624.515,193.04-97.9 %ไม่ผ่าน2,753.2525.2799.1 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ4,423.278,778.00-98.5 %ไม่ผ่าน891.66153.4482.8 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่4,894.687,569.57-54.6 %ไม่ผ่าน3,476.55441.1187.3 %ผ่าน
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล)3,539.267,076.00-99.9 %ไม่ผ่าน697.20427.0538.7 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี15,336.9715,047.341.9 %ไม่ผ่าน2,090.94465.5077.7 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี13,388.3617,751.00-32.6 %ไม่ผ่าน1,768.53744.3557.9 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง13,682.6036,713.84-168.3 %ไม่ผ่าน2,049.53474.3076.9 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(ชาย) จังหวัดปทุมธานี17,387.8516,886.202.9 %ไม่ผ่าน1,451.14342.4776.4 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(หญิง) จังหวัดปทุมธานี21,562.5319,442.169.8 %ไม่ผ่าน1,534.71291.0381.0 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี19,258.2627,114.00-40.8 %ไม่ผ่าน1,110.55911.0518.0 %ไม่ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี19,027.7724,910.00-30.9 %ไม่ผ่าน1,149.93660.4542.6 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี17,751.3919,912.00-12.2 %ไม่ผ่าน1,031.36445.0556.8 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย) จังหวัดนนทบุรี24,983.5321,275.0014.8 %ไม่ผ่าน1,199.39757.1536.9 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี4,567.753,995.4012.5 %ไม่ผ่าน675.98421.3237.7 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง20,190.1320,406.00-1.1 %ไม่ผ่าน1,168.91302.9174.1 %ผ่าน
รวม 311,475 342,447 -9.94 % ไม่ผ่าน 36,196 10,923 69.82 % ผ่าน