สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาที่ดิน เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมพัฒนาที่ดิน250,873.52212,188.0015.4 %ไม่ผ่าน4,609.542,468.6046.4 %ผ่าน
รวม 250,874 212,188 15.42 % ไม่ผ่าน 4,610 2,469 46.45 % ผ่าน